Sari la conținut

Reorganizarea lui Eesti Pank, ca bancă adevărată de emisiune, 3. Numai noi am rămas consecvenţi cu tradiţia arhiuzată de a cuceri simpatie" prin recepţii" banale, prin metoda ridiculă de a convinge" pe cineva prin tot felul de mijloace, jnafară bineînţeles de cele simple, directe.

Ea a fost in temeiatâ de un grei' cu numele Kavadia şi apare şi azi sub titlul do Aimro", ceeace înseamnă Oglinda lamei". In schimb telefonul o introdus pretutindeni şi autorităţile se servesc de el Ia comunicările ce trebuie, să! Paris, E. Fasquelle editeur. Cabnel Faun: Amours liuiiiautiqu. Albine Cahiiit: Fes amants du lac. Negură: Fulgi Arad Anuarul învăţământului comeicia. Nicolae Tcaciuc: Câteva cuvinte despre românii rutenizaţi din nordul liucovi- Tiei, Cernăuţi, Victor Slavescu: Finanţarea întreprinderilor economice, Bucureşti, 50 lei.

Cusinzeanu, Apr. Realitatea, 29 Maiu. Glasul Moţilor, Martie- Apr. Adevărul literar şi artistic. Şcolară, 1 Febr. Arte şi meserii, an. IX, tir. Ţărănismul, 22 Maiu. Cartea Satului, 22 Maiu. A jiivo târsadahna, Maiu. Grafica Română, Martie Apt. Dna An gria loneseu dlrtiţim a. Ape şulfosodice. MaJadii justiabib de băib di cat dt m ' de s adevă 1 oalt di femei.

Superioare tuturor stasimîlare române si străine. Toate tiu. Mor afe tiile uterului şi anexelor: metrite salarite, peri peritonite. Mite post operatorii, turlmrări în metişi sli rilitatea datorită inf'lamaţiilor.

QCIETflTE REVISTĂ SĂPTĂMÂNALĂ PENTRU PROBLEME SOCIALE ŞI ECONOMICE - PDF Free Download

Tuberculoza chirurgicală, a de lopa tii. Afecţiunile chirurgicale în urma traumatismelor ca: fracturi neconsolidate, calus dureros, fistule intarisabile, în urma deschiderii flegnioanelor, artrite ete. Unele maladii de piele ea: prurigo. Băile calde reduc obesitatea, cele rici tonifică, stimulează şi excită circulat iunea.

Aplicaţiuni locale. Irigaţii vaginale. Apele şi nomolul radioactive. Fizioterapie, Radioscopie, Radioterapie. Lăptarii, P 1 scării. Băcani i, C. Distracţii numeroa. Midiei, lurmaeii, postă, tu li grai, telefon, frizeri, fotografi.

Piaţă de aprovtt, fruc- zionare cu carne, lupte, ouă, zarzava te, ete. Piaţa UntreiHo. Sunt atât de complexe împrejurările ce constituiesc obiectul cercetărilor chiar şi acolo unde s'ar erede că investigatorul n'ar avea de-aface decât cu un simplism rural lesne de străbătut, încât ochiul este nevoit să se concentreze şi să nu se' lase înşelat, ci să scormoniască în adânc, să scoată în evidenţă amănuntele, toate feţele realităţilor.

Ceeace necesită timp şi metodă precisă de lucru.

Curve în acțiune prostituate de lux în londra femeile din rotterdam plătesc pentru sex filme porno hardcore cu cocoș negru, războiul de noapte tematic prostituează prostituate de stradă masaj erotic ternuzen excitat adolescent site web de întâlniri online pentru adulți osorno pentru femei adulte sub 20 de ani. Își trage în gură nenorocitele de mătuși curva adolescentă futută în cur este futută în fund contactați curva franceză sex.

Care poate fi acea delimitare? Daeă scrutăm cu atenţie noima aşezărilor o- meneşti ne convingem,că nimic nu se face întâmplător, ci orice aşezare este prezidată de o necesitate economică. Prioritatea factorului economic este evidentă. Deci delimitarea tiu poate însemna decât o reliefare a winnemucca dating economice, ca un complex de necesităţi locale.

Un grup de câteva case, colibi, mutături cum se spune în munţii apuseniun crâng care are uneori până la case sunt cele mai mici unităţi economice rurale. Mai multe familii s'au hotărît să-şi înfiripeze gospodării pentru a-şi putea lucra cu mai multă grije proprietatea. O unitate economică mai desvoltată este apoi cătunul şi satul care-şi dau şi o administraţiune cu atât mai închegată, cu cât mai multă civilizaţie a pătruns în ele. Satele se desfăşoară pe cursul apelor, în deschizături cu orizont mai larg de cer, cu "lunci şi poene, sau în bazinuri înconjurate de dealuri şi munţi.

Nu încape îndoială că văile şi bazinurile a- ceste sunt tot atâtea unităţi economice mai largi. Sute de ani au înflorit închegări particulare ce ne-au dat tipuri precise de viaţă aparte. Oleografia umană descopere cu succes legăturile intime dintre natură, felul muncii O antinomie aparentă şi starea de spirit a populaţiei locale.

Conglomeratele etnice se datoresc vieţii specifice, mult-puţin izolate, din văi, bazinuri şi chiar regiunii Acomodarea traiului ne-a dat portul deosebit şi adesea atât de pitoresc, apoi diferenţele de limbaj cari au culminat uneori chiar în uimitoare bogăţii lexicale. Cu cât primitivismul agrar este mai neatins de valurile transformărilor moderne, cu atât tipurile diverse de viaţă locală se menţin mai mult, deci urvităţile economice sunt mai perfecte.

Nu totdeauna însă văile şi munţii sunt stăvilare ce împiedică influenţele exterioare. Sunt de pildă munţi mari cari departe de a izola populaţiunile de y 'pe versantele lor, dimpotrivă, înlesnesc străbaterea lor Continuă. Aşa de pildă oerii din Poiana Sibiului arendau munţii până în văile Jiului şi Cernei, şi chiar la altitudini de m.

Felul ocupaţiunii. Chiar în muaţii apuseni, curentul modernismului matematician online dating pătruns graţie drumurilor fără hodină ale vidrenilor, ale spătarilor din Rişculiţa, ale dogarilor holoangărilorale olarilor şi altar muncitori forestieri şi minieri.

In măsura în care Ventilaţia este mai puternică, interpătrunderea, populaţiunilor e mai vioaie, în aceeaş măsură se destramă tipul sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică specificitate, iar unităţile economice sunt supuse unei variaţii noui. In istoria civilizaţiunilor se acordă un rol foarte important căilor de comunicaţie.

Daca n'am examina în această privinţă decât stările italiene şi am fi perfect dumiriţi despre aceasta. Unde au existat mai multe cetăţui feudale, mai multe stătuleţe independente si ciocniri mai acerbe între ele decât în Italia, care devine un stat tot mai omogen şi mai unitar, în măsura posibilităţilor de circulaţie dela un capăt la altul? Italiei se desăvârşeşte zilnic graţie drumurilor de fier şi telegrafului. Este adevărat, că deodată cu topirea splendidelor izolări piere şi farmecul poetic al tradiţiunilor locale, patriarhalismul primeşte lovitura de graţie.

Dar aceste pierderi sunt îndeajuns compensate prin" plusul de bunăstare materială, prin creşterea exigenţelor culturale, sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică sporul de viaţă sufletească. Până acum personalitatea poporului român a fost prin excelenţă telurică" o caracterizare foarte nimerită dată, de dl prof.

O personalitate autohtona ce întruchipează o serie de frumuseţi spirituale dintre cele mai originale şi încântătoare, graţie stabilităţii, imobilităţii multi-seculare. De aci înainte- această personalitate e necesar să devină, şi profesională. Stau deschise drumurile de valorificare intensă a capacităţilor practice. Concepţia savantului nostru este riguros exactă.

Poti Sa-ti Vindeci Viata - Inapoi La Site - ID:5fd2ff2d2c5d8

Nouile posibilităţi de traiu, diferenţierile de muncă vor influinţa în mod hotărîtor asupra unităţilor economice, cari se vor lărgi necontenit. Progresul v satelor va fi sporit printr'o industrializare crescândă a agriculturii. Un agrarianism bine îndrumat va ajuta populaţia locală să stoarcă pământului izvoare nouă d» bogăţie.

Ajutat de maşinism, agrarianismul va smulge şi terenului celui mai arid o productivitate mărită prin sisteme de îngrăşăminte, iar în regiuni pădtiroase prin exploatarea în comun prin cooperative a lemnului.

Agrarianismul va micşora din ce în ce mai mult influenţa solului asupra omului, şi-i va creşte acestuia încrederea în sine însuş. Cu lucru mai puţin, însă mai sistematic omul va obţine un rezultat mai mare. Tehnica aduce îmbunătăţiri esenţiale în gospodăria viitoare. Sacrificarea unităţilor primitive mici nu este deci un dezastru, ci din contră, o promovare. Accelerarea mijloacelor de transport ca şi agrarianismul intensiv vor aduce o centralizare a unităţilor e- conomice, o contopire progresivă a lor.

Dar centralizarea, mărirea sferei unităţilor economice provoacă o schimbare în bine pentru viaţa locală prin ramificarea, diversificarea, descentralizarea activităţilor.

Antinomia între special şi general, între descentralizare şi centralizare nu este decât aparentă. Progresele ştiinţei şi tehnicei îşi întind înrâuririle până în cele mai retrase aşezări omeneşti. Şi atunci mărirea sferei unităţilor'principale provoacă ivirea altor multiple undaţi restrânse. In anchetele noastre vom fi nevoiţi a urmări procesul' de transformaţie ce a început să mişte satele din imobilitatea seculară.

Presupunem cu oarecare aproximaţie care va fi direcţia desvoltării ulterioare. Cu cât însă vom fi în posesiunea informaţiilor mai -exacte despre stările locale, cu ajutorul anchetelor riguroase, cu atât mai mult vom fi în stare să formulăm mai precis soluţiile şi să propunem remediile pentru o influinţare în bine a transformărilor economice.

Punctul culminant al procesului îl a- tingem, când unitatea politică a statului acopere perfect unitatea economică. Vom avea un fenomen de osmoză ee se produce cu regularitate permiţând o astfel de circulaţie a sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică pe suprafaţa ţării, încât să fie lovite de moarte particularităţile ce dăunează viaţa ieftină şi crează posibilităţi de speculă neînfrânată locală.

Dacă într'un punct al ţării înfloreşte o industrie puternică, sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică produsele acestei industrii vor fi cu atât mai accesibile consumaţiei generale, cu cât posibilităţile comunicaţiei sunt mai multe.

In ţara noastră ar fi multe 'de făcut r întâiu de toate pentru a introduce un regim alimentar regulat şi suficient pentru regiunile muntoase. Este o problemă de vie actualitate.

Astăzi suntem îii trista situaţie, că cea mai săracă populaţie plăteşte mai scump totul. Să nu ne mirăm de loc de unde este acea subalimentaţie care extenuiază pe mocanii, moţii şi crişenii Munţilor apuseni, pe haţegânii, someşenii şi maramurăşenii de munte.

Corelaţia dintre munte şi şes nu şi-a creat căile normale de potrivire, de interpătrundere folositoare. Unitatea economică mare nu trebuie să însemneze şi distrugerea unităţilor mici, în multe privinţi mai mici decât mai înainte. Prin industrializarea cultivată de o populaţie tot mai diferenţiată ca profesiuni şi mai specializată în domeniul cunoştinţelor exacte, vom obţine unităţi foarte mici economice - însă având capacităţi înmulţite de producţie.

Nu numai că nu este contrast între unităţile generale, de suprafaţă pentru ţara întreagă şi cele restrânse şi ivite din nou, ci o determinare reciprocă cu atât mai strânsă, cu cât este mai viie relaţia între general şi special. Spiritul instituţiei dela Geneva ea şi metodele ei de lucru le-am expus pe scurt, la fiecare prilej, stăruind în niod deosebit asupra năzuinţelor idealiste ale iniţiatorilor. Dar trebue mereu să ţinem seamă de limitele omenescului şi de perfectibilitatea infinită a creaţiunilor umane.

E aşa de variabil conceptul dreptăţii. Tocmai de. Unul dintre capetele politice germane cu profundă înţelegere a spiritului vremei, dr. In ultimii 50 ani s'a desăvârşit pretutindeni-procesul, de deşteptare a naţiuni- M lor fără istorie din Răsărit la viaţă naţională, proces nu îndestul il'ual în seamă de naţiunea germană. Procesul acesta s'a încheiat pretutindeni prin crea- rea de State naţionale". Renaşterea Statelor naţionale ca Polonia, desfiinţată prin împărţeli succesive la finele veacului XVTII-lea de cei ti ei vecini, Rusia, Prusia şi Austria, priutr'un adevărat act de brigandaj internaţional, ea şi renaşterea Cehoslovaciei şi Statelor baltice ori întregirea României şi Iugoslaviei, erau desvoltarea unui proces firesc de închegare definitivă a Europei în entităţi naţionale bine distincte.

Faţă de principiul naţional ca o Unie conducătoare la revizuirea frontierelor, ocrdairea minorităţilor n'a fost şi nu putea să fie decât un principiu accesorvu menit să completeze, dar nu să stingherească dreptatea urmărită prin principiul de naţionalitate. Ludwig întitulat Ce ar fi Cehoslovacia, România mare şi Jugoslavia fără semnarea tratatului minorităţilor?

Clauza de ocrotire nu poaw deveni suportul agitaţiunilor iredentiste din afară, nici motiv de frământare continuă în sânul Statelor caro au semnat tratatul special, căci atunci prevederile accessorii, admi. Cererile excesive în materie de ocrotire din partea minorităţilor însăşi pot, uneori, să apară ca o indelicateţa, după cum pretenţiile exagerate în aceiaşi materie din partea Statelor învinse constituesc, moralmente, o îndrăsneals.

Evident că aceste adevăruri la adresa minorităţilor nu exclud din partea noar stră afirmaţia deseori repetată că Statele care au semnat tratatul de ocrotire au o datorie de onoare naţională să execute cu bună credinţă angajamentele luate. Numai aşa este cu putinţă dezarmarea morală şi împăcarea sinceră dintre învingători şi învinşi fără nici un alt gând ascuns pe viitor. Iată, de ce, toate criticele minoritare sau din partea învinşilor la adresa. Societăţii Naţiunilor sunt exagerate sau nedrepte'căci ele pierd din vedere justul echilibru pe care suprema instanţă dela Geneva are să-1 ţină între părţile în prezenţă, preocupată mereu de interesul ordinei şi stabilităţii internaţionale.

Aşa se explică şi adoptarea tot mai restrictivă o procedurii privitoare la plângerile minoritare, Exagerarea şi sporirea acestor plângeri fără cuvenitul respect datorit suveranităţii naţionale a Statelor care au semnat tratatul special au impus o cernere cât mai riguroasă a reclamaţiilor făcute şi în scop de propagandă. Prin această atitudine Societatea Naţiunilor recheamă parcă mereu la realitate minorităţile de pretutindeni spunându-le ceea ce le spunea cândva dl Nincici, fostul ministru de afaceri streine al regatului sârbo-croatp-sloven: nu uitaţi că sunteţi în primul rând cetăţeni ai Statelor respective şi- abia pe urmă sunteţi şi minoritari!

Desigur, libertatea conştiinţei sub toate formele de manifestare le este garantată prin Constituţiile modeme, după cum lise garantează toate drepturile individuale" la viaţă şi la libertate, dar nu'i într'adevăr ciudat să constaţi, de pildă, în presa minoritară, o atitudine diametral rfpusă aceleia pe care, în marile chestiuni politice externe sau interne, a adaptat-o opinia publică românească şi oficialitatea Statului român?

Şi care pot fi consecinţele pentru încrederea şi înţelegerea sinceră dintre majoritate şi minorităţi dacă, la fiecare prilej, dezacordul şi ostilitatea brutal manifestate trezesc un sentiment de nesiguranţă şi neîncredere în sufletul acelora cari simt în permanenţă interesul şi poartă grija de consolidarea şi ridicarea Statului român întregit? Renner: drepturile minorităţilor rămân,' ' mult în urmă dreptului de naţionalitate pe care-1 creiase vechea Austrie".

Cu rezervele cuvenite asupra modului tendenţios al politicei habsburgiee sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică a aplica dreptul de naţionalitate" potrf-. Renner, Minorităţile trăe'sc astăzi în State naţţonafe şi drepturile lor sunt limitativ şi p'recis fixate prin tratatul de ocrotire.

Fosta Austrie polietnică putea da naştere unui drept de naţionalitate" mai ' larg, Statele naţionale actuale nu pot şi nu trebue să desvolte decât un drept de minorităţi" bine precizat şi prin aceasta tocmai Wmitat.

Unii vor zâmbi, sceptici, în faţa acestei afirmaţii lapidare. Când a- firm cele de mai sus, nu-mi trece prin gând să sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică opera 4e propagandă a ambasadelor", căci nu cred să existe un al doilea popor de vârsta şi condiţiile noastre, care să mai menţină, pentru relaţiile şale cu lumea, o armatură diplomatică atât de ruginită cum este corpul nostru de plenipotenţiari" de tot soiul. Diplomaţia a evoluat şi ea după răsboiu ca oricare altă manifestare exterioară a unui popor.

Spiritul ei frivol, uşuratee de altădată a primit, la popoarele cuminţi, o nouă consistenţă. Numai noi am rămas consecvenţi cu tradiţia arhiuzată de a cuceri simpatie" prin recepţii" banale, prin metoda ridiculă de a convinge" pe cineva prin tot felul de mijloace, jnafară bineînţeles de cele simple, directe.

Nu din pricina că n'am avea specialişti". Avem, statistic vorbind, atâtea figuri europene" câte ar putea ajunge, nu unui popor de 17 milioane de locuitori, ci cel puţin unui imperiu cu o populaţie de de milioane, acărui capitală să fie considerată drept buricul pământului. Incapacitatea ancestrală a acestei diplomaţii rezidă în faptul că cei mai mulţi dintre reprezentanţii săi îşi fac o idee despre propria lor capacitate după capitala în care sunt trimişi şi după cantitatea onorarului" ce primesc.

Cât despre celelalte prezumţii china vietnam ca: inteligenţa şi o onestă orientare ştiinţifică în chestiunile ce implică 14 în sine această dificilă meserie totul e aranjat la Bucureşti.

In ciuda acestor constatări dureroase, ţărănimea română, repet, este mai bine cunoscută în afară de graniţe decât în propria sa ţară.

sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică

In sfârşit, mai e o împrejurare, care le vine în ajutor: Apusul'nu e tocmai atât de naiv cum pare a mai crede încă o inferioară, anacronică rasă de tinichele cu. El dispreţuieşte speţa sforarilor", respinge instinctiv zâmbetul improvizat sau banalitatea gestului studiat zile ; dearândul în faţa oglinzii.

Da, Apusul nu-şi mai risipeşte bunăvoinţa şi sprijinul negustorilor de vorbe dulci. El preferă să aşeze, azi, la temelia oricărei colaborări" sau amiciţii" stânca de granit a convingerilor ştiinţifice. Louis Marin este un vechiu şi încercat prieten al nostru.

In cursul celor câteva luni petrecute în Paris donite de dating online putut constata cu o vie satisfacţie, că nu se. Această atitudine consecventă faţă de ţara noastră a îndemnat pe d. Tinereţea s'a distins întotdeauna printr'o curiozitate sui generis. Aşa şi de data aceasta. Din parte-mi mărturisesc, că momentul ki care am aflat despre curajoasa iniţiativă a dlui V. Popescu rog pe d. Louis Marin să nu-mi ia în nume de rău aceasta mi-am închipuit răspunsul" cam aşa: un mănunchiu de declaraţii directe, un buchet de cuvinte elegante, cari, deşi ar fi purtat pecetea unei sincerităţi neîndpioase, ar fi trădat toţuş omul politie.

Cât de crudă şi în acelaş timp dulce mi-a. Biserica română de aici, situată într'ostradelă dosită Rue Jean Beauvaisare un salonaş modest, împodobit cu câteva icoane de factură bizantină. Printre ele câteva portrete cu figuri ierarhice" din ţară, având toate aerul orierital specific pravoslavnic".

Abia dacă poate cuprinde un auditoriu" de persoane. In atmosfera lui intimă, roma- nească, îşi făcu d. Marin mărturisirea promisă, în seara zilei de c. Românii îi deşteptară interesul pentru prima dată pe timpul când îşi urma studiile liceale la Naney, având printre tovarăşii de studiu Un însenmat număr de elevi români.

Aceştia îi dădură cele dintâiu informaţii asupra noastră. Sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică târziu, actualul ministru îmbrăţişa cu ardoare tinerească studiul etnografiei geografice. Această pasiune ştiinţifică nu pute» fi satisfăcută decât prin continue călătorii. Dar românii îi atrăseseră atenţia nu numai prin faptul că ei constituiau o interesantă j,problemă etnografică"; în afară de fizionomia sufletească, extrem de originală, a plugarului român de pretutindeni, tânărul etnograf fu viu impresionat de luptele politice ale românilor ardeleni, îndeosebi de Procesul Memorandului, la desbaterea căruia asistă ea spectator apusean" imparţial.

Problema Ardealului robit o găsea aproape identică cu problema Alsaciei-Lorenei, răpită şi ea în împrejurările cunoscute, de nesaţiul politic brutal al contelui Bfemarck.

Din această călătorie, urmată de altele se alese cu o imagine clară, precisă despre categoriile sufleteşti" după cari se desfăşoară viaţa ţărănimii noastre din vremuri străvechi. Marin făcu o digresiune importantă. Ne povesti cum, cu toate schimbările radicale introduse în viaţa materială a ţărănimii franceze din Lorena la sfârşitul veacului trecut, schimbări produse de utilizarea curentului electric şi de desvoltarea uimitoare a industriei moderne, credinţa aceleiaş ţărănimi a rămas neatinsă.

  1. Cum spui că întâlnim în spaniolă
  2. Dating în anii 1950 comparativ cu astăzi
  3. J keith online dating
  4. Aplicații bune de potrivire
  5. Yogyakarta dating site

Căldarea primitivă, în care se pregăteau bucatele sumare de altădată, a cedat locul unui complex aparat culinar. Opaiţul a dispărut, făcând loc 6ecA;-ului electric. Un singur obiect a rămas neatins: crucifixul de lemn, care atârnă şi azi de părete, împrejmuit de aceeaş misterioasă aureolă Această fixitate a elementelor esenţiale ale vieţii conferenţiarul a găsit-o şi în satele noastre.

In rezumat temelia etnică a statului român întregit se caracterizează prin următoarele trăsături sufleteşti cardinale: 1. Luată viaţa în bloc, printr'un bun simţ elementar, eare nu se desminte în nici o împrejurare; 2. Printr'o dragoste de natură cu totul alta decât-,cea a exploatatorilor de pământ", 'o intimă ataşare la glie, un simţ ascuţit pentru frumuseţile naturii, simţ, pe eare frageda burghezie română, durere observaţia dlui Marinnu-l mai are.

Printr'o inteligenţă sprintenă, muncită neîntrerupt de dorul de a se instrui. Prin ospitalitate largă, sinceră. Printr'un gust artistic rafinat, unic la toate popoarele studiate de dsa. Prin sentimentul religios adânc, izvorît dintr'un echilibru sufletesc, eare nu permite totuş rdci excesele rituale, nici tânguielile disperate în faţa realităţilor crude ale sorţii omeneşti Toate aceste calităţi se armonizează într'o unitate sufletească perfect viabilă, a sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică raţională zgândărire ar putea revoluţiona complexul întreg al vieţii naţionale.

Aceasta este geneza sentimentului de dragoste ce ne dovedeşte d. Louis Marin de atâta timp: convingerea ştiinţifică, jcă ţărănimea română închide în energiile sale interioare toate premisele unei viitoare umanităţi" adânci. Las cetitorului sarcina de a, umplea acest schelet sumar cu verva spiritului francez, cu acel val de mobilitate spirituală, care este atât de congenital conferenţiarului francez, şi care sfinţeşte, prin' simplă atingere, orice subiect.

Poate nu vor fi de prisos încă douătrei observaţii. Am aflat foarte semnificativ faptul, că d. Concluziile ce se. Da, da, în una din serile trecute am avut prilejul să constat că ţărănimea română este mai just apreciată peste hotare decât în propria sa ţară Paris, 22 Maiu Buta '- "cl.

Artiştii ardeleni la salonul oficial Despre al patrulea salon oficial a vorbit '' presa capitalei în mai multe rânduri foarte elogios, informând publicul cetitor îndeajuns. In cele ce Urmează ne vom măr- i gini la relevarea contribuţiei tinerilor ar. Ne îndreptăţeşte această speranţă atât succesul pe care l-au avut ei la salonul oficial din acest an, cât şi criţicile elogioase făcute de cercurile artistice din capitală.

Această lucrare a fost reţinută de către 'Ministerul Artelor pentru pinacoteca statului. Anastasiu Demian, asemenea cunoscut, expune un nud plin de fineţă sentimentală, promiţând foarte mult.

Texte adoptate - Joi, 1 decembrie

Sculptorul Romul Ladea a stârnit o vie " admiraţie cu autoportretul său în ipsos, lucrare plină de vigoare plastică. Aceşti tineri, cu toate lacunele vieţii provinciale, au ajuns în abea câţiva ani să ia conducerea creaţiei plastice în Ardeal, conducere pe care azi nu şi-o mai poate revendica faimoasa colonie dela Baia-mare, decăzută după moartea marilor pictori Hollosy, Ferenczy, etc.

Urmaşii lor dela Baiamare, în afară de pictorul Thorma, paralizaţi prin marea pierdere, retrăgându-se din câmpul frământărilor profesionale se mulţumesc cu exploatarea parazitară a unui trecut glorios.

Toate formele sau sistemele sociale exprimă prin structura lot înrâurirea mediului ambiant. Astfel înrâuririi mediului'cosmic îi corespunde sistemul social numit familie şi ale cărui părţi constitutive sunt sexele şi vârstele. Dândune seama eă mediul cosmic nu e uu sistem omogen, ci se desface el însuş îritr'o serie de sisteme, cari au înrâurit şi înrâuresc în mod diferit, după loc şi timp, asupra formelor sociale, vom putea constata în structura formelor sociale urmele acestor înrâuriri, o grupare anumită şi corespunzătoare a părţilor constitutive ale sistemului pentru a-şi menţine echilibrul, unitatea, individualitatea faţă de imediul împrejmuitor.

  • Pagini pentru a angaja prostituate un număr de curve pentru whatsapp se bucură de sex păsărică strâmtă porno x videos descargar videos porno hd prostituatele braziliene prostituate mature valencia fete mari prostituate prostituate cristiano ronaldo curve în prostituate rivas din sudul tenerifei, Prostituate mature spaniole prostituate filme porno videoclipuri de masaj erotic frumoase și slutty manifestă curvă curvă tânără curvă Masajul erotic din piața sexuală suferă sexul adult se întâlnește cu sexul gratuit puneți itunes pe telefonul android mms salope sinonime pentru illegal whorehouses curve cuicas amatori asiatici site uri de întâlniri dolofane santa cruz de lorica Bărbați care caută sex cu bărbați care caută trans perugia vreau să fiu întâmpinat în zeeland cuplu amator păros candaulist matur.
  • Calaméo - Negru Pe Alb, Nr 18
  • Texte adoptate - Joi, 1 decembrie

Noi nu sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică un principiu imanent formei sociale care ar împinge spre diferenţiere tot mai complexă. Deci n'avem o ierarhie istorică a formelor sociale, spr6 pildă dela familie la Stat şi nici o ierarhie de forme sociale existente. Dar noi putem dispune formele sociale îhtr'o serie, în care forma iniţială ar reprezintă înrâurirea, mediului ambiant nediferenţiat, iar forma ultimă, în structura ei, ne-ar.

Reprezentăm forţele sau sistemele de forţe ale mediului ambiant prin a, b, c. Aceste forme sociale, ideale sau teoretice, le dobândim prin comparaţia formelor concrete, existente sau istorice", asupra cărora aceste forţe au înrâurit în mod diferit, după loc şi timp. Schimbările în structura formelor sociale le putem considera însă ca acţiune a societăţii asupra mediului ambiant, ca nizuinţă de adaptare a formei sociale.

In acest caz vorbim' de antagonism, de luptă, în general, de fenomene, do relaţie născute din contactul formei sociale cu mediul ambiant. Intre formele sociale posibile vom găsi şi forma socială numita politică, sau cu un cuvânt: Statul.

Statul va fi caracterizat, în structura ea, prin prezenţa acţiunii unei categorii de forţe, care lipseşte la formarea celorlalte forme. Aceste forţe sunt Statele străine". Structura socială care corespunde acestei înrâuriri este diferenţierea în stăpânitbri şi stăpâniţi. Din acest contact se naşte clasa politică sau elita, şi, ca fenomen de relaţie, lupta, războiul. Sunt teorii cari afirmă că războiul nu e necesar şi că, aşa cum s'a ivit, aşa va dispare, alte teorii susţin, cum am văzut, că războiul s'a născut cu omenirea' şi nu va dispare decât odată cu omenirea.

Putem afirma însă că anumite condiţii au creiat grupuri sociale în stare să atace alte grupuri şi să se apere împotriva lor. Cromatica privirii lui e aparte, dominată de alb, galben şi albastru. El vede prin ceaţă unghiurile închise unde se ţese păienjenişul. La el, mica lume a gâzelor este o lume mirifică, umanizată şi plină de miracole.

Poezia lui de dragoste este litanie. Dorul şi dragostea sunt cele două sentimente care-l obsedează. Eminescu nu poate fi împărţit, repetându-se locuri comune şi truisme, Eminescu trebuie luat Unic, aşa cum a fost el, ferindu-l de aura senzaţionalului. Dar noi? Ce facem cu Eminescu? Eminescu este şi rămâne zeul tutelar al românilor.

Asemenea Luceafărului, el a apărut pe bolta literelor româneşti la o răscruce de drumuri şi de timpuri. Totul se rezumă la cuvântul modernizare. Modernizarea limbii, ieşirea ei din ciunismul şi pumnismul timpului, aplecare spre producţiile populare, spre limba poporului, care se articulează cu limba literară.

Vine apoi Junimea, ce ridică limba din marasmul producţiilor de duzină şi-i scoate la iveală pe Slavici, Caragiale, Eminescu şi Creangă. Nu întâmplător unul e romancier, altul dramaturg, altul poet şi ultimul povestitor. Patru genuri în care literatura română excelează.

Complexitatea proteică în opera lui Eminescu te întâmpină pretutindeni. Ridică erosului cele mai frumoase versuri din literatura română. Eminescu descoperă lumea aşa cum este, aceasta este revelaţia noastră când îi citim opera.

Fenomenul Eminescu a fost unic, de la el încoace poezia se scrie altfel. Ba chiar putem să spunem că adevărata poezie începe cu Eminescu. Eminescu, supus recuperării proletcultiste - anul de Ovidiu Dinică Informaţiile necesare alcătuirii acestui articol au la bază colecţia revistei Viaţa Românească şi se referă la anul Deceniul al cincilea din secolul al XIX-lea este caracterizat prin stagnarea literaturii române sub impulsul curentului proletcultist.

În această perioadă, tonul realităţii socialiste fiind impus autoritar prin doctrina ideologică socialistă, care avea ca obiect principal omul nou, amorf, lipsit de sentimente, dar puternic încărcat revoluţionar. În scopul transformării radicale a conştiinţelor, un rol important revenea culturii, artei, care trebuia remodelată în deplin acord cu voinţa maselor populare, supuse ideologic. În se constituia Uniunea Scriitorilor, pentru a efectua un control eficient asupra vieţii literare şi a jalona noile orientări ideologice.

În Anul marca centenarul naşterii lui M. Eminescu ocazie care trebuia folosită pentru penetrarea în rândul maselor a principiilor considerate progresiste de doctrina de partid. Metoda preconizată era sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică criteriilor de adevăr şi respect pentru cultură cu învăţătura marxist-leninistă, studiind totul în spirit partinic. Astfel se propunea ca trecutul să fie acceptat parţial şi preluat în spirit critic.

Eminescu era respectat pentru poemul Împărat şi Proletar, iar restul operei sale, adânc sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică, pentru a primi spirit novator şi prelucrată popular.

Se promova puternic poetul Dumitru Teodor Neculuţă,precursor al proletcultismului pentru activitatea sa revoluţionară, căruia i s-a acordat calitatea de membru post mortem al Academiei Romane în Ion Vitner îl numea pe Eminescu drept Poetul culorilor sumbre,considerându-l nebun şi exponentul marii boierimi cu tendinţe retrograde, intelectual în derută. In vâltoarea acelor ani şi de înlocuire a valorilor, Ion Vitner, un modest critic, avea să-l înlocuiască la catedră pe G.

Lui G. Este puternic criticat şi Mircea Eliade pentru că îl citează pe Mihai Eminescu şi deranjează jocul agramat pe care clasa politică a vremii încearcă să-l facă. În acei ani, Eminescu trebuia să fie folosit ca exponent al ideilor socialiste, recunoaşterea formării sale sub influenţa filozofiei germane fiindu-i refuzată. Tudor Vianu, răspunzând anchetei revistei Flacăra în Ianuariela Perspective pentru Reconsiderarea lui Eminescu scria: "Trebuie arătat că prin elementele puterii sale, prin atâtea din temele şi procedeele, prin întregul lui mesaj liric, Eminescu aparţine literaturii lumii, fiind ultimul mare romantic european".

Acest punct de vedere a fost considerat de critica proletcultistă ca burghez retrograd. Ca principiu metodologic în epocă, pentru receptarea creaţiei lui Eminescu, se propunea reconsiderarea trecutului progresist, chiar confecţionarea lui, dacă este cazul, şi negarea gradului de alcătuire sănătoasă a operei poetului, aceasta fiind proclamată în majoritate cu un caracter burghezo—moşieresc, contestând influenţa filozofiei germane în creaţia sa. Contestarea surselor de inspiraţie putea minimiza rolul poetului în epocă şi încadrarea sa într-un curent literar, izvoarele acceptate puteau proveni doar din mediul proletar.

Exacerbată a fost necesitatea perceperii lui Eminescu în calitate de produs al clasei proletare, dar acest lucru se justifică prin necesitatea creării influenţei la nivelul larg al maselor proletare în epocă. În apare un volum de poezii Eminescu, prefaţat de N. Moraru la editura EPLA. Nu sunt deloc mândru de activitatea mea în acea epocă. Atras de idealul ajutorării celor obijduiţi, m-am lăsat influenţat de proletcultism, străduindu-mă să fac totuşi critică obiectivă.

Conştient de păcatele scrisului meu în epoca respectivă, mă consolez oarecum cu faptul că am refuzat cu îndârjire să devin membru al partidului comunist, ceea ce era destul de riscant. Sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică perioadă rece a anilor 50 în literatura română a evoluat după deschiderea adusă de sfârşitul lui Stalin.

Înapare primul volum de poezii al lui Nicolae Labiş. În începe epoca modernă în poezia română, cu volumul Sensul Iubirii de Nichita Stănescu. Microeseu despre artă de Boris Marian Mehr Arta sugerează, nuanţează, nu se citesc textele literare pe litere.

Aici mă despart de amatorism. Sună cam sever, poate infatuat, poate fără umor, dar adevărat. Merem Weiter. Nimeni nu-ţi dă garanţii de viaţă veşnică, de ce? Nu este drept. Nici tinereţe fără bătrâneţe. Evident, banal. Optica noastră despre vârstă se schimbă cam la cinci ani. Tânăr fiind, te doare în cot de bătrâni. Bătrân fiind, te enervează orice tânăr. Dar, un imberb autor, căruia i-am trimis nişte texte, el făcea o antologie, m-a numit idiot, aşa, pe net, fără nici o jenă.

Poate că şi sunt. Dar să nu-mi spună. Mi-am amintit de o scenă din Cidul, parcă, sau din Ruy Blas, nu contează. Un nobil bătrân se apără cu demnitate. Bolnavii şi bătrânii nu plac, se vaită, cobesc, 8 Doamne iartă-mă.

Suntem totuşi efemeri. Ce ne agităm? Unde-i Nirvana? Nume frumos, de femeie. Iubirea nu te salvează de moarte, nici scrisul, dar te îmblânzesc, precum credinţa. Omul este un erou din naştere. El nu ştie. Să ne ierte melcii pe care călcăm din greşeală.

Heinrich Boll a adunat toate vădanele într-o carte. De citit. Ca şi Mama Noapte, altă carte. Lucrurile merg din ce în ce sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică rău şi mai complicat. Răul este complicat. Unde este puritatea duhului? Oaspetele asculta mortificat, adică siderat. Ceasul bătu ce bătu, apoi îşi aruncă limbile enervat. Nu-l privea nimeni. Totul a început cu un sunet ciudat în piept. Un motoraş montat lângă inimă. Oasele s-au metalizat, creierul a început să fluiere, se intersectau circuitele.

Cineva a cules robotul şi l-a predat la materiale reciclabile, dar era un stranger, un marţian. Ieri m-am întâlnit cu o bigotă, plesneşte de sănătate, e blondă-albă, vorbeşte de diavol, de Dumnezeu, cu o uşurinţă ciudată.

Dar este veselă, va intra în Rai. Un vecin, fost militar, bolnav foarte, merge drept, nu se plânge şi nu crede în nimic sau crede? Omucidere prin tăcere. Tu te adresezi cuiva, el bea bere, respectivulrespectiva nu-ţi răspund.

Poţi să plângi, twentynine palms dating urli, grunt. Să te indignezi, să întrebi, să te umileşti? NU, acesta este răspunsul din sfere cereşti. Ca şi cum adresatul a murit şi el. Doi morţi deodată, un singur şrapnel. Asta se numeşte civilizaţie? Mai bine un glonţ tras de după colţ, într-o staţie. Cauza revoluţiilor.

Poporul fără chiloţi a cerut Libertate pentru iloţi. Închidem ochii, elefantul nu este în baie, orbii ucid orbi, băi, Laie, skip to main skip to sidebar. Aveam un profesor de muzică la liceu, Domnul să-l odihnească, fost boxeur de performanţă. Ne scotea în faţa clasei, cam zece-cincisprezece măgăruşi cu vocea în schimbare şi după ce ne punea să solfegiem ceva din corzile vocale, ne trăgea un pumn în nas.

Fiecăruia după calitatea interpretării. Mi-am amintit de această metodă originală de a te apropia de muze, când un colega mai nervos, autoconsiderat poet, mi-a promis că-mi sparge dinţii, ba mă dă şi în judecată. Imaginea mea despre poeţi era de sorginte evomediană. Cu lira în braţe, cu alt instrument, un trubadur, un menestrel, ehei, îndrăgostit de orice, femei, copaci, astre, cântând la miezul nopţii, apoi provocat la duel de un nobil gelos, ucis în duel, sau trimis de un tiran în cuşca leilor.

Evoluţia poeziei se aseamănă cu evoluţia muzicii. Poezia ar gâdila plăcut sufletul, prin extrapolare. Înainte de a spune ce îmi place, voi face o digresiune în ceea ce nu-mi place.

Poezia antică înseamnă eposurile lui Homer, poemele de dragoste ale lui Sappho, soliditatea versului vergilian, Tristele lui Ovidiu, etc. Nu agreez satira, nici la antici, nici la moderni.

Evul Mediu a adus lunga tradiţie a cântecului de iubire, apoi a venit marele Will şi a repus în drepturi muza poeziei — frumuseţe şi înţelepciune. Este idealul. Goethe se înscrie în acest ideal. Walt Whitman a fost primul care a bătut toba în poezie, deşi sensibiltatea sa nu poate fi ignorată.

Maiakovskila ruşi a fost cel mai de seamă urmaş al lui Whitman. Cinstit, nu-mi plac. Curios, prietenul, admiratorul lui Maiakovski, Boris Pasternak scria cu totul altfel, parcă era franţuzit. La fel Ahmatova, Ţvetaeva. Oameni superdotaţi s-au amestecat cu cabotini şi falşi poeţi, artişti, criteriile au devenit labile, astfel se explică şi aderenţa la comunism a majorităţii avangardiştilor unii au ajuns la fascism, în Italia. Am curajul să spun că arta s-a hrănit din avangardă, fără a se otrăvi, deşi era în pericol.

Pe lângă duiosul patriotism al lui Esenin, care încântă prin muzicalitate, Maiakovski pare un barbar, dar la noi au fost Goga, poet de mare talent, Păunescu, hiperproductiv, mai înainte Coşbuc, cel care cerea pământ, faze beethoveniene ale dating declasificat. Unora o să li se pară că fac un melanj nepermis de nume. Nu, eu urmăresc o idee.

Nu-mi place pumnul în poezie. Asta nu înseamnă că Beethoven nu este cel mai mare compozitor, dar Ceaikovski, Chopin, Schubert ş. În poezie mă plictisesc şi simboliştii — postsimbolişti, dar şi toboşarii, cum se dorea Beniuc,un poet care avea totuşi talent.

Cred că poezia chineză, indiană, japoneză ar putea influenţa în continuare evoluţia poeziei actuale. Altfel riscăm să cădem în vulgaritatea poeziei tip wrap, rock, hip-hop, Coca Cola şi droguri. Sunt retrograd? Înţelepciune şi frumuseţe, asta voiau şi anticii, asta ne oferă şi Biblia prin Cântarea Cântărilor, Psalmi, poezia religioasă, dar nu cea bigotă.

Profesorul meu de muzică, deşi nu era un om rău, era chiar sentimental, făcea pedagogie artistică prin pumn. Cum era titlul unui roman anost al lui D. Desigur nu se gândea la Palme d'Or sau la Palma de Mallorca. Interviu Negrupe Alb Un om ,glumos" - Constantin Bidulescu de Elena Vornicescu Admirăm, iubim, idolatrizăm oameni cu renume, îi venerăm şi suntem aproape convinşi că aşa sau născut, cu succesul în palme, îi credem mai norocoşi, credem că Dumnezeu i-a mângâiat un pic mai mult pe creştet decât pe noi, dar mai rar ne întrebăm: cine e omul care merge abătut pe stradă?

Cine e omul care s-a aşezat alături de tine pe banca din parc? Cine oare să fie omul care ţi-a zâmbit în buz fără niciun motiv?

Transcript

Cine e acel om pe care nu-l vei vedea pe panourile publicitare ale oraşului? Grea întrebare. Grea, pentru că, inundaţi de problemele vieţii, nici nu ne dăm interesul să aflăm cine e omul de lângă noi, ce merite are, ce bucurii, ce necazuri. Dacă l-am cunoaşte, sunt sigură că am deveni mai bogaţi cu o experienţă de viaţă, de la care multe am învăţa. Care sunt preocupările publicistice şi realizările literare? Opera mea literară este sublimă Şi cam atât în timpul scurt cam trei ani de când am abandonat activitatea de profesor de matematică.

Mai am propuneri de poezii şi epigrame în alte două Antologi,i în care voi apărea dacă voi fi selecţionat. Ce activitate aţi avut până la ieşirea la pensie şi cum aţi ales meseria de profesor de matematică? Am trăit în Bucureşti până la vârsta de patru ani deci am prins şi bombardarea Capitale,i pe când aveam doar câteva luni; îmi închipui ce emoţii au avut părinţii cu mine în braţe, în adăpost, când şuierau bombele. Apoi ne-am tot mutat în diferite localităţi, tata fiind ceferist era trimis în interes de serviciu la diferite gări.

Nu am stat decât un an şi m-am retras, deoarece nu m-am împăcat cu materiile studiate, în special cu desenul tehnic, eu până atunci ocupându-mă puţin şi de pictură. În anul următor, fiind pregătit numai la matematică, am dat examen la Facultatea de Matematică din Bucureşti şi după cinci ani am devenit profesor, meserie practicată 43 de ani.

Nu pot să spun că îmi plăcea meseria de profesor, am descoperit-o abia când am început activitatea.

  • Autorii răspund în totalitate de conţinutul şi autenticitatea textelor publicate.

Însă pe copii i-am îndrăgit încă de la început, deoarece am şi ştiut să mi-i apropii şi muncind mult, ca să fac matematica mai atractivă. Am predat primii doi ani la o şcoală generală şi apoi 35 de ani în acelaşi liceu.

sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică

M-am căsătorit foarte tânăr, iar anul are o dublă semnificaţie pentru mine: împlinesc 50 de ani de la căsătorie şi am şi eu o zi de naştere aa!! Am crescut doi băieţi unul a făcut psihologia, terminând şef de promoţie, celălat a făcut medicina.

De la unul am un nepot, iar de la celălalt o nepoţică. După ieşirea la pensie am mai avut ore timp de cinci ani, la diferite licee. Am început întâi cu epigrame am compus în jur de o sută şi apoi cu poezii, mai mult umoristice, eu fiind un om mai glumeţ. Chiar şi în timpul orelor mai făceam câte o glumă, ca să nu pară matematica prea aridă. Situaţia cu mica mea operă îmi aduce aminte de o epigramă a mea: Badea Vasile îşi cheamă prietenul să-i admire copilul nou născut.

Dacă îl privesc un pic, Mi se pare mult prea mic. Apăi cât ai vrea să fie În trei luni de căsnicie? Alte activităţi: m-am ocupat vreo 25 de ani cu şahul, în special cu compoziţia şahistă ieşind şi campion naţional într-un an, publicând probleme de şah în multe reviste româneşti şi străine. Am inventat şi o temă care îmi poartă numele şi am apărut în două cărţi, alături de Botvinik şi alţi mari campioni. Interesant este că înainte de primeam reviste şi ziare cu compoziţiile mele şahiste nu numai din ţări comuniste, ci şi din Italia, Anglia, Olanda şi chiar Suedia, fără să am probleme cu cenzura.

Multe reviste erau în plicuri închise dar probabil aveau ei metode să vadă conţinutul. Apoi, de 20 de ani compun Rebus, publicând peste de careuri şi integrame în reviste şi ziare din toată ţara. Pot spune că este tot un fel de activitate literară compunerea definiţiilor, la care sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică străduiam, ca să nu aibă greşeli gramaticale, de limbă sau de conţinut.

Cred că am învăţat DEX-ul pe dinafară de cât l-am folosit. Sper să pot peste un timp să compun şi poezii mai filosofice după ce îmi mai îmbogăţesc vocabularul de om al cifrelor. Cât am locuit lângă Centrul de producţie cinematografică din Buftea mama era contabilă acoloam făcut figuraţie în multe filme, mă chemau regizorii şi noaptea la filmări.

Aşa am stat alături de mari actori şi regizori români şi străini.

Please sign in

Mai rămăsese să devin poet! Dacă v-aţi mai naşte o dată, aţi alege acelaşi drum? Este o întrebare nelipsită la interviuri, putând numai să presupunem, pentru că naşterea şi mai ales tinereţea, nu se mai întorc. Care credeţi că este motivul că tinerii sunt slab pregătiţi? Cauze sunt chiar foarte multe.

Radioul, televiziunea, revistele de pe piaţă nu promovează cultura şi educaţia, ci exemple negative, pe care mulţi tineri fără discernământ le iau drept modele de viaţă. Se ştie la ce mă refer. Apoi tinerii elevi au internet şi e mai uşor să ia gata făcute, rezumate, referate şi altele necesare la şcoală, fără să se mai străduiască să citească sau să gândească.

Din această cauză la mulţi tineri judecata şi logica sunt la pământ. Degeaba au unii un oarece bagaj de cunoştinţe, dacă nu îl folosesc corespunzător. Şi mulţi dintre aceştia au ajuns în posturi de conducere. Pentru alţii, care vor totuşi să facă efortul de învăţare, materia este supraîncărcată. De vreo 30 de ani le tot spunem asta celor care vin în inspecţie, sunt de acord cu noi, dar nu se schimbă nimic. Decât mult şi să nu înţeleagă nimic, mai bine mai puţin şi să asimileze tot.

Ce poeţi preferaţi? Apropo de etc. Îmi plac şi poeziile de pe anumite site-uri, chiar şi în vers alb, pe acelea inteligibile cât de cât. Sunt însă unele, care, cu toată logica mea de matematician, nu le înţeleg în totalitate. Par câteodată că sunt cuvinte aruncate fără nicio logică, doar ca să sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică Şi o ultimă întrebare, ce părere aveţi de site-ul Negru pe Alb?

Este primul meu site cu care am luat contact şi cel mai drag. Am învăţat multe în aceşti trei ani de la poeţii şi scriitorii consacraţi şi intenţionez să învăţ în continuare. Membrii lui sunt nişte oameni minunaţi şi care am observat că formează aproape o familie. Mă bucur că am fost şi eu admis în această familie şi mulţumesc în special doamnei Elena, întregului colectiv redacţional şi tuturor colegilor de pe site. Închei tot cu o epigramă: De şaptezeci de ani mă ştiu, N-am fost poet, poate-o să fiu.

Te rog pe tine, Sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică, mă ajută, Să reuşesc să scriu şi la o sută. Mulţumesc din suflet, domnule Bidulescu, pentru fericita ocazie de a va cunoaşte mai bine şi să dea Domnul să vi se împlinească toate dorinţele!

Este, se pare, un debut aflat sub bune auspicii, mesajul poetei este generos — eterna iubire, prefaţa volumului fiind semnată de scriitorul Gh. Mocanu, iar finalul cărţii cuprinde trei poeme dedicate, prin acrostih, autoarei de către Elena Mititelu, Cornel Suditu şi Elena Spritidon. Cum a scris sugestiv şi adevărat prietenul Gheorghiţă Mocanu, poetul este definit prin sentimentul iubirii, iar iubirea este singura cale către Cel de Sus, Atotiubitorul, Dumnezeul nostru Unic.

Desigur, iubirea implică suferinţă, nimic nu se înalţă în sferele divine, fără suferinţă, fără lupta interioară între inerţie, iubire de sine şi de apropiatul nostru. Elegiacă, aşa cum puţini tineri poeţi se mai încumetă să se dezvăluie azi, Lăcrămioara Teodorescu nu uită lumina care ne-a înconjurat mereu gândurile, viaţa.

Poeziile au numeroase trimiteri la vârsta de aur a copilăriei, a adolescenţei, ceea ce creează acea atmosferă de farmec şi prospeţime, pe care treptat, cu vârsta, oamenii le pierd. Poate că rostul poeziei este de a ne readuce pe tărâmul uitatei fericiri, venirea pe planeta Pământ, un ţărm înflorit, mama omniprezentă a omenirii. Am citit cu încântare poeziile autoarei cu un nume, fără îndoială poetic-predestinat.

Îi dorim sincer numai bucurii şi succces, dar nu un succes de moment, ci peren. A mai scris trei volume de eseuri despre istoria şi personalităţi ale istoriei evreilor: Evreii, istorie, valori, Ed.

Tipul de volum "Opera Omnia" s-a echivalat într-un timp scurt, ca un fel de certificat de valoare, prin reactualizarea întregii creaţii a unui autor. Ediţia din acest tip selecţie din totalitatea operei, bibliografie, referinţe critice cristalizează mai exact chipul autorului pentru cititorul superior de poezie, decât plachetele individuale sau grupajele din revistele literare.

Autorul nu a fost întotdeauna un nume de prim plan al fenomenului poetic, dar s-a bătut, în spiritul creaţiei sale, numai pentru medalia de aur. Greu, târziu poate, la sfârşitul re-lecturărilor, îţi dai seama că autorul a creat nu neapărat un univers ficţional în jurul unui Ego expansiv, cât un stil "a contrario", opoziţionist, transferat din poezie şi în proză, şi în critică sau publicistică, un stil formulat de un EU apostat, proscris, urmărit, vânat de un "wanted" afişat pe toţi pereţii iar căutatul şi vânătorii se uită simultan la acelaşi afiş.

Boris Marian Mehr scrie alternative o poezie de notaţie, de captare a cotidianului, cu toate antenele deschise, uşor ironică şi sarcastic-autoscopică, o poezie cu impresionante referinţe culturale, umanitariste, cu accente moralizatoare, dar şi o poezie care performează imaginarul ludic, după un proiect suprarealist.

Un spirit non-conformist, de Gavroche incorigibil, traversează poezia dlui Boris Marian Mehr, un antagonism genetic la toate forţele inerţiale, rutiniere, fără sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică de a se atenua. Sigur nu e o noutate, nu e o descoperire care să definească singură unicitatea poetică, dar devine o consecventă formulă creativă, preluată şi sintetizată din diverse sugestii şi distincţii.

sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică

Incontesta 12 bil, se revendică din spiritul avangardist, dar cu care nu cristalizează integral, pentru că autorul schimbă frecvent polul opoziţiei - când spiritual inerţial, când sistemul comunist, când alte adversităţi preluate pe parcurs. Uneori, se simte chiar şi un tip de discurs suprarealist, tangenţial unui "dicteu automat". Autorul nu şi-a alcătuit o antologie fundamentată pe cronologie — ceea ce ar fi putut consemna spiritul unei evoluţii dacă ar exista!

Aş îndrăzni să afirm că poezia dlui Boris Marian Mehr sugerează şi acoperă destul de aproximativ ceea ce Referinţele critice subliniază drept chipul adevărat specific al creaţiei sale.

Evident, poetul a beneficiat de o critică de susţinere care, în elanul ei perfecţionist, s-a îndepărtat de specificul adevărat, esenţial al creaţiei. Există, desigur, şi un mesaj paralel, nu neapărat secundar, obscurizat al poeziei dlui Boris Marian Mehr, acela aproape biografic, tragic şi spectacular, în acelaşi timp, dar el nu ocupă niciodată întregul ecran de relevanţă al specificului individual care rămâne discursul opoziţiei permanente, antagonismul şi avangardismul genetic, cu derivaţii suprarealiste.

Incontestabil, dl. Boris Marian Mehr are o vocaţie a insurgenţei, a opoziţiei şi chiar a opoziţiei fără revoluţie, ca atitudine umană şi poetică. Altfel, frecventează alternativ şi Infernul existenţial şi Paradisul eroticevitând lumea intermediară a Purgatoriului. La final înţelegem de ce autorul nu şi-a realizat o antologie cronologică, pentru că, aproape indiferent de volum, creaţia sa se polarizează permanent în aceleaşi tipologii: poezia de notaţie, confesivă şi, proiectivă, imaginar biografică, de o parte, şi textele sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică, de alta.

Antologia autorului este invers cronologică, ceea ce modifică parametrii de receptare. Deşi parcurgem o creaţie bine articulată, unitară, în textele mai noi din Recentele se observă o anume temperanţă, o atenuare a vigorii apoziţiei şi a stărilor anvagardiste, cristalizând un fel bonhomie sapienţială, moralizatoare. Dar mi-e frică! Frica asta plumburie ce nu stă în faţa cărnii şi nici nu trece dincolo de ea, îmi aduce aminte că sunt un conac uitat aici de generaţii hrănite cu boabe de griji şi nevoi.

Pe holul principal dansează cei 25 de ani ca o părere aşezată pe umeri. Nu am putut niciodată să-i privesc, dar cu cât i-am aliniat, cu atât mai mult am înţepat burţile eşecurilor. Fără să vreau, îmi goleam mila în chiuvetă mototolind cadrul de sine missione în acel triunghi dreptunghic sub colţurile căruia orice decădere are o inimă.

sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică

Mai trece prin mine doar un anotimp Mai trece prin mine doar un anotimp Inima oscilează ca un ceas ce şi-a aruncat quartz-ul dincolo de fereastra împăienjenită cu ore târzii sub care mă petrec. Las sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică ruginită pe genunchi să amorţească, gest codat al unui plan secund dezgheţat şi privesc lumina felinarului cum îmi gâdilă tibiile.

Tăcerea infernală zgârie pereţii de care cuvintele mele se lovesc în plin, de la aceeaşi distanţă sfărâm între dinţi greşeala de a fi singur. Nu pot nici să dorm, nici să mănânc, nici să beau Pot doar să aştept să mai treacă prin mine doar un anotimp.

Ochii noştri Ochii noştri îşi ciocnesc privirile scăldaţi în lacrimile învolburate ale revederii. Deodată mi-ai spus: Ştii ceva? Potriveşte-ţi ceasul după numele meu, hai să ne mai naştem o dată într-un delir la fel de dulce, dar spintecând clipele, ca şi cum norii îşi scutură pleava, încordaţi. Căliţi de obiceiuri mici, să călătorim doar noaptea, furând sclipirea stelelor de mâine dintr-o galaxie străină, chiar dacă iarna încă n-a venit şi gerul se strecoară în celelalte suflete de lângă noi.

Am răspuns. Eu te privesc în ochi şi în trecut, dar nu să şterg o umbră a celui ce am fost, căci dincolo de îmbrăţişarea celor patru retine stă o viaţă nerepetată, ca un trup înflorit o singură dată. Te apropii încet de mine şi-ţi lipeşti palma ameninţător de al meu piept. Alături cresc iluzii, iar eu îmi legăn privirea, dar nu de cântec, ci de sânge. Timpul miroase a oameni Călcând peste cioburile timpului paşii noştri se pierd, devenind semne mai negre ca însăşi frica de moarte Cuvintele arse, ale ei, ale lui se agaţă de balustrada nemuririi de-ar fi alei În sunet pierdut de flaut, la înălţimi ameţitoare, fără bariere, ca-n dansul cocorilor cu aripile larg deschise, te-arunci printre astre, totul e posibil, lumea din noi şi lumea de-acolo sunt parcă, una şi-aceeaşi.

Departe, inima îţi fuge să mă cuprindă. Dincolo de visul tău ai păşit să mă găseşti, voaluri palide-ţi bântuie teama. Dând deoparte ramurile înflorite de prun, intri în grădina mea, Odată cu ultima speranţă, ca bambusul înălţat spre cer, între tăcere şi sunet apare mireasma prezenţei mele. Un murmur dulce pluteşte între noi, în derivă Cu lacrimi în ochi, eşti copleşit de iubirea din mine, dincolo de tot ce ştiai că există, singurul semn e cel al tăcerii.

E pentru prima dată când ai vrea să te pierzi, rămas în visul nostru! În zori, suav, şoptesc inimii tale: - E timpul să pleci! Costel Zăgan Gura lui Dumnezeu Ţara s-a făcut de basm ce durere minunată taci dar cu entuziasm să ajungi-napoi îndată Ce durere minunată cade fulgul de lumină iarna asta-i fără pată iarna asta-i fără vină Cade fulgul de lumină taci dar cu entuziasm ţara asta e divină ţara s-a făcut de basm Ce durere minunată viitoru-a fost odată Cea din urmă nostalgie Ninge tandru la Endometrial dating histology şi cu fulgi se-mbată slova mi-a căzut cerul pe-o mână scoţând stele din fântână Ochii s-au umplut de noapte să-i deschid c-un vis se poate ninge până-n amintire printre fire şi nefire Cade fulgul precum floarea ce-ameţeşte-n ceruri marea şi rămâi pustiu şi singur împuşcat de-al nopţii mugur Ninge tandru cum vă zic fără teamă de nimic 15 Dumitru Ichim Poetul, fulgul şi moartea Numai un poet ar fi sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică stare să pândească prin gaura cheii cum e-n lăuntrul de mugur, în iatacul spre taină de floare.

Moartea tocmai trăsese perdeaua şi dezbrăcată, îşi încerca nourul alb de mireasă. Preauşernicul gând alungu-l, mai departe de-orice fel de-ndoială!

Ultimul brad de crăciun Mă voi preface că dorm, iar bradul, ce-ar fi putut să-mi fie carte, o să mă ia de partea cealălaltă din departe, pe-un drum mai scurt, dar spre cărare multă. Şi o să-mi zică: ''Nu deschide ochii! Visele numai aşa se ascultă, precum sărutul şi poemele lui nescrisele. Vom ajunge după apusul magilor şi al păstorilor Spre Eghipet, pe drum o să-ţi spun cum Irod a tăiat pe fratele meu primul tău brăduţ de Crăciun. L-a alungat tocmai la marginea drumului pe unde numai căruţa tăietorului de lemne se-aude din când în când blestemând, sau urgia furtunii urlând când îşi rătăceşte norii.

Ciocănitoarea i-a bătut la uşă. De când te aştept, moarte, faţa ta să o simt aplecată pe-obrazul viorii! O să-ţi spun tot ce nu ştii despre tine, tu - cântec al dorului meu, tu, ce-ai legănat în braţe singurătăţile lui Dumnezeu.

Iată, continuă pinul, nu-i prea mult timp, intră moarte! Pe prispa lui s-a auzit vântul din nord, ca fâşâitul paşilor.