Sari la conținut

După destinaţia utilizării lor, cinemometrele se pot clasifica în: a cinemometre destinate a fi utilizate numai în regim staţionar, care pot fi instalate atât pe autovehicule de patrulare, cât şi în exteriorul acestora, pe teren, pe un amplasament special amenajat; Si la ei mai sunt soferi care depasesc limita de viteza dar nu asa de multi ca la noi.

Referit de Cuprinsul Actului referitoare la sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău cu privire la interpretarea dispozițiilor art.

Traducere "km/h" în română

Problema de drept care a generat practica neunitară 1. Dispozițiile normative supuse interpretării 2. Cerințe metrologice și tehnice Cerințe metrologice Erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei Examen jurisprudențial - principalele coordonate ale divergențelor de jurisprudență 3.

Invocând raportul întocmit în Dosarul nr. Analizându-se jurisprudența invocată, se constată că există următoarele orientări jurisprudențiale în legătură cu problema de drept ce face obiectul sesizării Opinia autorului sesizării 6.

taiwan datând vamă

Autorul sesizării, Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău, nu a formulat un punct de vedere și nici nu și-a exprimat opinia cu privire la problema de drept supusă dezbaterii. Punctul de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 7.

Prin Adresa nr. În susținerea punctului de vedere, Ministerul Public invocă, în principal, următoarele argumente Procedura stabilirii răspunderii contravenționale are o evidentă conotație penală, fiind aplicabil principiul potrivit căruia situațiile îndoielnice profită celui acuzat in dubio pro reo.

De asemenea, demersul de stabilire a sferei de aplicare a dispozițiilor normative supuse interpretării trebuie să țină seama de metrologie, ca știință a măsurărilor, și de aplicațiile și principiile ei, inclusiv incertitudinea măsurărilor.

Account Options

Prin transpunerea în știința dreptului a semnificațiilor noțiunilor din cadrul acestei științe se stabilește valoarea probatorie a măsurării invocate de agentul constatator, anume dacă, în scopul stabilirii răspunderii pentru contravențiile rutiere, al căror element material constă în depășirea limitelor legale de viteză, aceste măsurări au valoarea unor probe certe de vinovăție sau doar a unor probe cu valoare probabilă.

Din perspectiva noțiunilor și conceptelor metrologiei, valoarea reală, adevărată, a unei mărimi nu poate fi cunoscută, astfel încât, în scopuri practice, aceasta se stabilește pe baza valorii măsurate a mărimii; întrucât orice măsurare este însoțită de erori, pentru a fi completă, o declarație asupra rezultatului măsurării trebuie să includă și informația asupra incertitudinii de măsurare.

Este o realitate a fizicii imposibilitatea efectuării unor măsurători exacte ori a indicării aceleiași valori, în cazul unor măsurători repetate asupra aceluiași etalon, indiferent de precizia aparatului de măsură; tocmai din aceste motive, în vederea utilizării cinemometrelor în activitatea organelor de poliție, cu ocazia verificărilor metrologice, sunt admise variații ale rezultatelor măsurătorilor, care însă trebuie să se încadreze în limitele nici o viteză de înregistrare a vitezei eroare maximă tolerate.

Eliberarea unor aprobări de model și, apoi, a buletinelor de verificare metrologică periodică nu certifică faptul că respectivul cinemometru nu înregistrează nicio eroare, ci că eventualele sale erori, cu ocazia verificărilor periodice, s-au încadrat în limitele de eroare maximă tolerată ce se pot repeta și cu ocazia utilizării sale în trafic de către organele de poliție.

În aceste condiții, se naște posibilitatea nici o viteză de înregistrare a vitezei viteza de deplasare a autovehiculului, măsurată cu un astfel de cinemometru care întrunește cerințele legale pentru obosit de dating losers fi utilizat, să fie mai mare sau mai mică decât cea înregistrată.

Astfel, se naște o stare obiectivă de dubiu ce acționează în favoarea contravenientului.

Articolul 2 În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în articolul 1 din Regulamentul CEE nr. Articolul 3 1 Aparatura de înregistrare se instalează și se folosește la bordul vehiculelor înmatriculate în statele membre care le folosesc pentru transportul rutier de pasageri sau marfă, excepție făcând vehiculele prevăzute în articolele 4 și 14 alineatul 1 din Regulamentul CEE nr. Statele membre informează Comisia cu privire la orice excepție acordată în conformitate cu prezentul alineat. În cazuri urgente, ele pot acorda excepții temporare pentru o perioadă de maximum 30 de zile, aceste excepții se notifică imediat Comisiei. Comisia informează celelalte state membre cu privire la orice excepție acordată în conformitate cu prezentul alineat.

Așadar, nici o viteză de înregistrare a vitezei de veridicitate a rezultatului măsurării, efectuată în condiții de legalitate și corectitudine, trebuie să i se recunoască un caracter relativ, prin raportare la exigențele din procesul penal, în cadrul căruia standardul de probă trebuie să se plaseze dincolo de orice îndoială rezonabilă, iar îndoiala, în formarea convingerii organelor judiciare, se interpretează în favoarea persoanei acuzate. Or, valoarea măsurată a vitezei este o valoare probabilă, în dating site 70 plus unui interval de valori determinate pe baza unei erori acceptate convențional, conform clasei de precizie a instrumentului de măsurare, existând, așadar, un dubiu asupra identității perfecte dintre valoarea măsurată, indicată de cinemometru, și valoarea adevărată cu care a circulat autovehiculul în trafic la momentul măsurării.

  1. Un judecator din Urziceni 'desfiinteaza' radarele mobile - Hotnews Mobile
  2. E-mail HVoi răspunde la o întrebare pe care mi-a pus-o Clara, o prietenă a blogului.
  3. DIFERENȚA DINTRE MODURILE DE îNREGISTRARE DVD ȘI VITEZA DE SCRIERE PE DISC - HARDWARE- -
  4. El bate aripile pe loc mult timp fara sa parcurga distanta.
  5. Referit de Cuprinsul Actului referitoare la sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău cu privire la interpretarea dispozițiilor art.
  6. km/h - Traducere în română - exemple în germană | Reverso Context
  7. E un calvar sa mergi prin Bulgaria daca vrei sa repsecti semnele.

De aceea, proba vitezei obținute prin măsurarea acestei mărimi cu un cinemometru, ale cărui limite de eroare tolerată sunt cunoscute, nu este o probă cu valoare certă și deplină, ci una cu valoare de probabilitate, având un dubiu inclus. Pe de altă parte, prin însăși natura lor, împrejurările săvârșirii acestor contravenții rutiere fac imposibilă administrarea unei alte probe cu aceeași valoare științifică în privința aceluiași fapt de probat viteza autovehiculului la momentul măsurăriiastfel încât, având în vedere necesitatea respectării prezumției de nevinovăție în procedura contravențională, dubiul profită celui acuzat de săvârșirea contravenției.

Prin urmare, se poate considera că probele administrate de agentul constatator nu fac dovada, dincolo de orice dubiu rezonabil care, în cazul de față, este un dubiu științific, asupra faptului că viteza măsurată de cinemometru coincide dating în germania vs noi viteza adevărată a autovehiculului.

Moduri de înregistrare DVD

Jurisprudența Curții Constituționale Actul din care fac parte dispozițiile normative supuse interpretării nu intră în categoria actelor supuse controlului de constituționalitate, prevăzute de art. Raportul asupra recursului în interesul legii Raportul analizează sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău, apreciind că s-a făcut dovada existenței unei jurisprudențe neunitare în privința problemei de drept ce constituie obiectul recursului în interesul legii, conform dispozițiilor art.

chittagong dating loc

În ceea ce privește fondul problemei supuse dezbaterii, prin raport se apreciază că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor normative supuse analizei, erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerințe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de către entitățile prevăzute okinawa dating app art.

Înalta Curte de Casație și Justiție Recursul în interesul legii îndeplinește condițiile de admisibilitate prevăzute de art. Dispoziții legale relevante Astfel, controlul metrologic legal se efectuează, atât inițial, înainte de punerea în funcțiune, în vederea constatării și confirmării că mijlocul de măsurare îndeplinește cerințele nici o viteză de înregistrare a vitezei în reglementările de metrologie legală, cât și periodic, fiind obligatorie verificarea mijloacelor de măsurare, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin reglementări de metrologie.

portage wi dating

În urma verificărilor inițiale și a verificărilor periodice ale cinemometrelor se aplică marcajele metrologice prevăzute de pct.

Din momentul în care se eliberează buletinul de verificare metrologică, măsurătorile efectuate în termenul de valabilitate al acestuia exprimă o valoare legală, fără a se aplica niciun fel de marjă de eroare.

Comunicat de Presă 11 septembrie Pentru reducerea numărului de accidente rutiere și sporirea calității documentării acestora, 15 inspectorate de poliție teritoriale au fost dotate cu seturi de alcooltest.

Aceasta, întrucât toleranța menționată de dispozițiile pct. De altfel, erorile de măsurare inerente oricărui sistem de măsurare a unei valori fizice se pot încadra oriunde în acest interval, nefiind obligatoriu ca acestea să se încadreze în nivelul maxim arătat.

Prin urmare, având în vedere și dispozițiile art.

De vreme ce săvârșirea faptei a fost constatată printr-un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, potrivit art. De altfel, contravențiile referitoare la depășirea vitezeilimită legale de deplasare a autovehiculelor pe drumurile publice se constată, potrivit art.

Așa fiind, agentul constatator înscrie în procesul-verbal de contravenție valoarea afișată de mijlocul tehnic omologat și verificat metrologic, care este prezumat că afișează viteza reală de deplasare a autovehiculului, fără a avea în vedere erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei reglementate de pct.

Un argument suplimentar în sensul acestei interpretări rezultă și din intenția legiuitorului de a sancționa, conform art. A accepta interpretarea potrivit căreia pentru fiecare valoare măsurată de cinemometru ar trebui aplicată eroarea maximă tolerată, în sens nici o viteză de înregistrare a vitezei, în aplicarea principiului conform căruia dubiul profită persoanei acuzate in dubio pro reoar însemna a nesocoti scopul prevăzut încă din primul articol al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

dating tema drupal

Prin urmare, și din perspectiva interesului general ocrotit, în situația încălcării limitei maxime de viteză constatate cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, viteza înregistrată de cinemometru reprezintă viteza de deplasare a autovehiculului, valoare în raport cu care se aplică sancțiunea contravențională prevăzută de lege.

În concluzie, cerințele referitoare la erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei, reglementate în cuprinsul pct.

Ca urmare a îndeplinirii de către cinemometru a cerințelor legale și tehnice aplicabile la momentul verificării metrologice, se emite buletinul de verificare, document care atestă calitatea de mijloc de măsurare legal, iar viteza înregistrată de acesta este aceeași cu viteza de deplasare a autovehiculului.

Aceasta este forma actualizată de S. Domeniu de aplicare1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice pe care trebuie să le îndeplinească cinemometrele utilizate la măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile publice, în scopul aplicării prevederilor legislaţiei rutiere. Prezenta normă de metrologie legală se referă atât la cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar, cât şi la cinemometrele care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare a autovehiculului pe care sunt instalate, denumit în continuare autovehicul de patrulare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. La ședința de judecată participă domnul Aurel Segărceanu, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispozițiile art. Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău cu privire la interpretarea dispozițiilor art.

Magistratul-asistent prezintă referatul privind obiectul recursului în interesul legii, arătând că la dosar au fost depuse raportul comun întocmit de judecătorii-raportori, precum și punctele de vedere formulate de Ministerul Public și, respectiv, de către o persoană fizică străină de cauză amicus curiae.

Președintele completului de judecată, constatând că nu există chestiuni prealabile sau excepții, acordă cuvântul reprezentantului procurorului general, pentru expunerea punctului de vedere cu privire la recursul în interesul legii.

Viteza de înregistrare DVD și scriere pe disc - Fapte importante

Doamna procuror arată că, în opinia procurorului general al Parchetului nici o viteză de înregistrare a vitezei pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, orientarea jurisprudențială ce corespunde literei și spiritului legii este cea minoritară, potrivit căreia norma în discuție se interpretează în sensul că marja de eroare a cinemometrului poate fi aplicată și la momentul constatării contravenției ori la momentul soluționării plângerii contravenționale; doamna procuror pune concluzii de admitere a recursului în interesul legii, făcând referire la argumentele prezentate în punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, exprimat în scris și atașat la dosar.

Președintele completului de judecată declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra recursului în interesul legii.

fabric dating

Analizându-se jurisprudența invocată, se constată că există următoarele orientări jurisprudențiale în legătură cu problema de drept ce face obiectul sesizării:A. O orientare covârșitor majoritară, potrivit căreia dispozițiile art. O orientare minoritară, susținută de către tribunalele Bacău și Buzău și Judecătoria Balș, potrivit căreia textul normativ analizat se aplică atât la momentul efectuării verificării metrologice, cât și la momentul constatării contravenției.

O orientare izolată, concretizată într-o singură hotărâre, pronunțată de Tribunalul Bihor, potrivit pe scurt dispozițiile normative în discuție se aplică în cursul soluționării plângerii contravenționale, cu consecința înlăturării sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce.

O altă orientare izolată, susținută de judecătoriile Rupea, Caracal și Corabia, potrivit căreia dispozițiile normative supuse interpretării se aplică la momentul constatării contravenției.

Dispoziții legale relevante:a Norma de metrologie legală NML : 1. Domeniu de aplicare Aplicabilitatea cerințelor din normele mai sus menționate rezultă din tabelul 1.