Sari la conținut

Randamentele obligațiunilor guvernamentale din zona euro s-au diminuat semnificativ, în timp ce cotațiile acțiunilor din zona euro au crescut în principal pe seama scăderii ratelor de actualizare. Scăderea ratei medii anuale a inflației în anul comparativ cu valoarea din a reflectat îndeosebi evoluția prețurilor produselor energetice. Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze, în timp ce creșterea productivității a înregistrat o decelerare substanțială Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze în Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze în Graficul 7. Eurosistemul a continuat să depună eforturi pentru a asigura buna funcționare a sistemelor de plăți. În , gradul de digitalizare a economiilor din UE a variat între aproximativ 40 în cazul celor mai puțin digitale și circa 70 pentru cele mai digitale economii, potrivit Indicelui economiei și societății digitale Digital Economy and Society Index — DESI al Comisiei Europene Graficul 8.

În plus, este posibil ca impozitele directe, contribuțiile sociale și transferurile să fi avut, în ansamblu, o dating management influență pozitivă asupra creșterii veniturilor, spre deosebire de anulcând acestea au continuat să exercite un efect inhibitor Graficul B.

Totuși, contribuția din partea excedentului de exploatare și a veniturilor din proprietate, a căror evoluție tinde să fie strâns datează graficul zonei de date de activitatea economică, a devenit ușor negativă îndupă valorile pozitive înregistrate începând cu anul Graficul B Consumul privat și venitul disponibil real variații procentuale anuale; contribuții exprimate în puncte procentuale Sursa: Eurostat și calcule BCE.

Factorii determinanți ai încrederii consumatorilor Indicatorul de încredere a consumatorilor calculat de Comisia Europeană reprezintă media a patru subindici referitori la percepția asupra evoluțiilor financiare și economice din perioada anterioară, precum și la așteptările privind evoluțiile viitoare pe o perioadă de 12 luni Graficul C [ 5 ].

Un subindice se referă la evaluarea situației economice generale în țara respectivă, iar ceilalți au legătură cu situația financiară a gospodăriilor populației. Analizând evoluțiile acestor subindici, se poate observa că gospodăriile populației au avut o opinie relativ mai favorabilă cu privire la situația personală, ceea ce reflectă cu precădere persistența caracterului rezilient al pieței forței de muncă, care a protejat în mare măsură veniturile populației de efectele încetinirii creșterii economice.

Graficul C Consumul privat și încrederea consumatorilor variații procentuale anuale; solduri procentuale standardizate Sursa: Eurostat, Comisia Europeană și calcule BCE. Notă: Datele din sondaj au fost standardizate în raport cu deviația medie și standard a creșterii anuale a consumului privat începând din Evoluțiile robuste de pe piața forței de muncă, corelate cu majorările salariale, alături de condițiile favorabile de finanțare și de ameliorarea situației financiare a gospodăriilor populației reprezintă principalii factori explicativi ai menținerii încrederii consumatorilor din zona euro la niveluri ridicate însprijinind consumul privat.

Piese și funcții ale programului Microsoft Excel - În Jurul Valorii De-The-Home - 2021

În contextul cererii interne reziliente și al cererii externe reduse, BCE continuă să monitorizeze îndeaproape datele noi pentru a evalua riscul efectelor de propagare negative din sectorul extern către sectorul intern. Sectorul extern a avut o contribuție netă negativă la PIB al zonei euro în Cu excepția exporturilor către Statele Unite, care au crescut într-un ritm mai lent, declinul a fost generalizat, în principal din cauza evoluțiilor nefavorabile ale exporturilor de bunuri de capital și de autoturisme.

Schimburile comerciale în interiorul zonei euro au scăzut de asemenea, în special ca urmare a reducerii accentuate de la nivelul bunurilor intermediare, care a reflectat disfuncționalitățile lanțurilor de producție în zona euro. Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze, în timp ce creșterea productivității a înregistrat o decelerare substanțială Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze în Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze în Graficul 7.

Această ameliorare a fost un element cheie care a sprijinit activitatea economică în anul Potrivit unei analize bazate pe indicatorii sintetici ai pieței forței de muncă, nivelul activității pe piețele forței de muncă a fost apropiat în trimestrul II de vârful atins anterior datează graficul zonei de date.

Totodată, ritmul de creștere consemnat de piețele forței de muncă s-a menținut peste media pe termen lung, deși, recent, s-a moderat într-o oarecare măsură[ 6 ]. Evoluția favorabilă a piețelor forței de muncă a avut loc pe fondul continuării creșterii ofertei de forță de muncă, ilustrând parțial participarea în număr mai mare a persoanelor ocupate mai vârstnice, consecință a reformelor anterioare care au majorat vârsta legală de pensionare[ 7 ].

Graficul 7 Indicatorii pieței forței de muncă pondere procentuală în forța de muncă; variație trimestrială; date ajustate sezonier Sursa: Eurostat. Notă: Cele mai recente date se referă la trimestrul IV Totuși, dispersia ratelor șomajului la nivelul țărilor din zona euro s-a menținut ridicată. Economia digitală necesită monitorizare Digitalizarea are efect asupra variabilelor care sunt relevante pentru politica monetară Potrivit literaturii de specialitate, digitalizarea are impact asupra mai multor variabile economice fundamentale care sunt relevante pentru politica monetară.

Dovezile empirice privind efectele digitalizării sugerează că este posibil ca acestea să stimuleze activitatea și productivitatea, în timp ce efectul general asupra inflației nu este clar deocamdată[ 9 ].

datează graficul zonei de date

Îngradul de digitalizare a economiilor din UE a variat între aproximativ 40 în cazul celor mai puțin digitale și circa 70 pentru cele mai digitale economii, potrivit Indicelui economiei și societății digitale Digital Economy and Society Index — DESI al Comisiei Europene Graficul 8.

Deși au consemnat rezultate relativ similare în ceea ce privește conectivitatea, economiile din UE au înregistrat o omogenitate mai redusă la nivelul capitalului uman, al utilizării internetului, al integrării tehnologiei digitale și al serviciilor publice digitale.

Graficul 8 Indicele economiei și societății digitale în Sursa: Comisia Europeană. Politicile structurale ar trebui să contribuie la soluționarea principalelor probleme Implementarea recomandărilor privind politicile a continuat să fie modestă în anul Implementarea politicilor structurale în țările din zona euro trebuie intensificată în mod substanțial în vederea stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro, reducerii șomajului structural și sporirii rezilienței economiei.

Sunt vizate politicile structurale menite să amelioreze funcționarea piețelor forței de muncă, să sporească concurența pe piața bunurilor și datează graficul zonei de date și pe piața factorilor de producție și să consolideze mediul de afaceri[ 10 ]. Totodată, sunt necesare politici structurale care să contribuie la soluționarea problemelor actuale și viitoare generate, de exemplu, de îmbătrânirea populației, digitalizare și schimbările climatice.

Recomandările specifice fiecărei țări RST se referă la recomandări ajustate în funcție de caracteristicile fiecărei țări privind stimularea creșterii economice dating educație de referință rezilienței. RST sunt aprobate de statele membre în Consiliul European.

Orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale a reprezentat un sprijin relativ pentru activitatea economică Ponderea în PIB a deficitului bugetar agregat din zona euro a crescut ușor pe seama unei orientări ușor expansioniste a politicii fiscale După ce timp de cinci ani a fost relativ neutră, orientarea politicii fiscale din zona euro[ 12 ] a devenit expansionistă, deși într-o ușoară măsură, în Graficul 9.

Relaxarea orientării a sprijinit activitatea economică în zona euro. Aceasta a reflectat măsurile fiscale expansioniste care au fost implementate în unele țări membre importante, în principal scăderi ale impozitelor directe, precum și majorări ale cheltuielilor publice. Scăderea soldului bugetar a reflectat orientarea mai expansionistă a politicii fiscale, care a fost parțial compensată de economisirile la nivelul plăților de dobânzi, în timp ce contribuția componentei ciclice s-a menținut, în mare parte, nemodificată.

Cu toate acestea, ponderea datoriei în PIB a rămas ridicată într-o serie de țări. La reducerea ponderii datoriei agregate au contribuit diferențialele favorabile dintre rata dobânzii aferentă datoriei publice și ritmul de creștere economică, precum și soldurile primare pozitive, dar în scădere.

Completarea automată a datelor în celulele foii de lucru

Acest declin a reflectat, în esență, diminuarea contribuțiilor din partea celor două componente mai volatile, produsele energetice și alimentele. Scăderea inflației totale a fost determinată de încetinirea dinamicii prețurilor produselor energetice și ale alimentelor, în timp ce inflația de bază a rămas la un nivel modest. Scăderea ratei medii anuale a inflației în anul comparativ cu valoarea din a reflectat îndeosebi evoluția prețurilor produselor energetice.

Contribuția dinamicii prețurilor alimentelor la inflația IAPC totală a scăzut de la 0,4 puncte procentuale în la 0,3 puncte procentuale în Pe parcursul anului, traiectoria ratei inflației măsurate prin prețurile alimentelor a reflectat în principal evoluția componentei volatile a alimentelor neprocesate. Creșterea prețurilor de producție ale bunurilor de consum alimentare, precum și cea a prețurilor materiilor prime alimentare reflectată de prețurile la poarta fermei de la nivelul UEdoi factori determinanți ai prețurilor alimentelor procesate, arată că, în contextul unei concurențe ridicate, aceste majorări ale costurilor nu au fost transmise integral către prețurile de consum ale alimentelor.

Inflația IAPC exclusiv datează graficul zonei de date energetice și alimente, asemenea altor măsuri ale inflației de bază, a înregistrat, în linii mari, fluctuații minore în cea mai mare parte a anului și s-a menținut la o valoare inferioară mediei sale istorice, în pofida ușoarei majorări consemnate la sfârșitul anului Caseta 2 de mai jos analizează relația dintre inflația de bază și activitatea economică, precum și evoluțiile economice în sens mai larg, ulterioare izbucnirii crizei financiare mondiale.

datează graficul zonei de date

Dinamica redusă a prețurilor produselor industriale non-energetice și cea a prețurilor serviciilor au contribuit la nivelurile modeste ale inflației IAPC exclusiv produse energetice și alimente. Indicatorii referitori la presiunile asupra prețurilor în diferite etape ale procesului de stabilire a prețurilor arată că dinamica anuală a prețurilor de producție ale bunurilor de consum nealimentare a rămas relativ stabilă pe parcursul anului, situându-se însă la un nivel semnificativ mai ridicat față de media sa începând din Această evoluție sugerează că unele creșteri ale costurilor au fost absorbite în etapa comerțului cu amănuntul.

datează graficul zonei de date

Totodată, spre deosebire de anulînvariația medie anuală a prețurilor de import ale bunurilor de consum nealimentare a fost pozitivă, reflectând, între alți factori, deprecierea monedei euro. Inflația măsurată prin prețurile serviciilor a consemnat o relativă volatilitate legată de evoluția prețurilor serviciilor de turism, ca urmare a unui efect statistic[ 15 ].

Pe ansamblu, prețurile serviciilor, la care costurile cu forța de muncă au o contribuție majoră, au înregistrat în continuare majorări inferioare creșterilor salariale. Caseta 2 Curba Phillips în zona euro și interpretarea evoluțiilor recente ale inflației pe baza acesteia Din anul inflația IAPC exclusiv produse energetice și alimente s-a situat sistematic sub media istorică.

Dacă această evoluție putea fi inițial explicată prin deficitul semnificativ de cerere agregată și alți factori care inhibă presiunile inflaționiste, performanța modestă înregistrată mai recent este dificil de justificat în cadrul unei curbe Phillips standard, prin prisma componentei neexplicate din descompunerea evoluției inflației din Graficul A. Acest lucru a determinat o nouă analiză a acestei relații economice fundamentale[ 16 ].

Graficul A Descompunerea inflației de bază pe baza curbei Phillips variații procentuale anuale și contribuții exprimate în puncte procentuale; toate valorile ca abateri de la mediile lor după Sursa: calcule BCE. Notă: Barele indică contribuțiile medii calculate pe baza unui număr mare de specificații ale modelului a se vedea Bobeica, E.

Contribuțiile sunt determinate într-un mod similar celui din discursul lui Yellen, J. Factorii determinanți ai inflației în cadrul curbei Phillips În esență, curba Phillips ilustrează noțiunea că activitatea economică și gradul aferent de tensionare de pe piața bunurilor și piața forței de muncă ar trebui să influențeze inflația.

Deficitul semnificativ de cerere agregată a redus inflația în perioada care a urmat crizei financiare globale. Zona euro a mai consemnat și o a doua recesiune între șifactor ce oferă o bună explicație pentru evoluția modestă a inflației de bază vizibilă de la începutul anului datează graficul zonei de date Pe lângă activitatea economică, și alți factori, precum anticipațiile privind inflația și prețurile externe, prezintă o importanță crucială pentru înțelegerea evoluției inflației.

Search Results

Mulți factori pot influența anticipațiile agenților economici privind inflația: evoluția recentă a inflației și în special fluctuațiile la nivelul prețurilor produselor energetice influențează în mod normal anticipațiile pe termen scurt, în timp ce preocupările reale legate de credibilitatea și capacitatea unei bănci centrale de a-și îndeplini obiectivul privind inflația pot afecta anticipațiile pe datează graficul zonei de date mai lung, deși este dificil să se evidențieze distinct acești factori în mod empiric[ 17 ].

Măsurile anticipațiilor privind inflația atât pe baza sondajelor, cât și a indicatorilor pieței s-au redus în perioadafapt reflectat de contribuțiile negative ale acestora la inflația de bază în aceeași perioadă[ 18 ]. Mai recent, măsurile anticipațiilor privind inflația pentru zona euro pe termen mai lung bazate pe sondaje, în special cele din Sondajul BCE în rândul specialiștilor în prognoză, au dat semne de scădere. Cu toate acestea, frânarea inflației, datorată acestor evoluții recente, este de mai mică amplitudine.

Nu în ultimul rând, măsurile prețurilor externe, precum indicii de preț ai petrolului și indicii de preț aferenți unor categorii mai largi de importuri, pot fi un element important în explicarea deciziilor firmelor de stabilire a prețurilor, și astfel în explicarea evoluției inflației, pe lângă ceea ce ar putea deja surprinde deficitul de cerere agregată și anticipațiile privind inflația.

Deși prețurile externe, și în special prețurile produselor energetice, sunt, de regulă, reflectate imediat de inflația totală, efectele indirecte ale acestora asupra inflației de bază par să fi fost limitate în ultimii ani[ 19 ].

Pe ansamblu, evoluția inflației de bază pare să fie explicată suficient de bine de factorii standard până în anulînsă valorile modeste înregistrate mai recent sunt dificil de justificat în acest cadru. O eventuală explicație ar putea fi faptul că măsurile standard ale deficitului de cerere agregată nu surprind toate evoluțiile activității economice relevante pentru inflație.

În acest sens, Jarociński și Lenza [ 20 ] determină o măsură a deficitului de cerere agregată menită în mod explicit să prognozeze inflația. O asemenea măsură ar implica un deficit de cerere agregată mult mai amplu decât o măsură standard a deviației Datează graficul zonei de date. Pe ansamblu, curba Phillips rămâne un element central pentru interpretarea și comunicarea evoluției datează graficul zonei de date, dar trebuie să fie completată cu informații furnizate de alte instrumente și abordări, în special în lumina evoluțiilor recente ale inflației de bază.

Presiunile din partea costurilor pe plan intern, măsurate prin dinamica deflatorului PIB, s-au intensificat, în medie, înconsemnând o rată de creștere peste nivelul mediu din și peste media sa calculată începând din Graficul Această dinamică a fost temperată de evoluțiile contribuțiilor la asigurările sociale[ 21 ], în timp ce ritmul de creștere salarială s-a accelerat în comparativ cuîn concordanță cu reducerea în continuare a ratei șomajului și în pofida atenuării avansului economic în zona euro a se vedea Secțiunea 1.

Ritmul mediu robust de creștere a remunerării pe salariat a determinat totuși o intensificare a dinamicii costurilor unitare cu forța de muncă, având în vedere stagnarea productivității în Pe lângă accelerarea creșterii costurilor unitare cu forța de muncă, avansul dinamicii deflatorului PIB a reflectat totodată o revigorare a evoluției profiturilor calculate pe baza excedentului brut de exploatarecare consemnase o atenuare semnificativă în cursul anului În contextul în care productivitatea a înregistrat fluctuații minore în anulredresarea dinamicii profiturilor în a reflectat cel mai probabil ameliorarea raportului de schimb și evoluțiile din sectoarele economice care au fost mai puțin afectate de încetinirea activității globale și a schimburilor comerciale[ 22 ].

datează graficul zonei de date

Anticipațiile privind inflația pe termen mai lung au scăzut în cursul anului Indicatorii financiari ai anticipațiilor privind inflația pe termen mai lung, precum rata forward peste 5 ani aferentă operațiunilor swap cu maturitate de 5 ani indexate la inflație, au consemnat, de asemenea, o scădere.

Atât ratele dobânzilor pe piața monetară, cât și randamentele obligațiunilor pe termen mai lung s-au diminuat considerabil, în timp ce cotațiile acțiunilor s-au majorat în ansamblu, susținute de scăderea ratelor de actualizare.

  1. Dating online riscuri pericole
  2. Telefon dating karussell

Fluxurile de finanțare din surse externe către companiile nefinanciare s-au stabilizat în linii mari în anul pe un palier sensibil inferior celui mai recent vârf din anulînsă împrumuturile de la bănci și emisiunea de titluri de natura datoriei și-au păstrat caracterul solid, susținute de condițiile favorabile de finanțare; emisiunea netă de acțiuni necotate s-a situat la un nivel robust, pe fondul unui număr sporit de fuziuni și achiziții.

Continuarea expansiunii creditului bancar acordat sectorului privat, dublată de costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3, a contribuit la susținerea ritmurilor de creștere a masei monetare. Condițiile favorabile de finanțare au reflectat orientarea acomodativă a politicii monetare a BCE și capacitatea sistemului bancar de a transmite acest caracter acomodativ la nivelul ratelor dobânzilor active în relația cu firmele și populația.

  • Piese și funcții ale programului Microsoft Excel - În Jurul Valorii De-The-Home -
  • Statisticile privind utilizarea cardurilor şi cheltuielile efectuate cu cardul evidenţiază potenţialul semnificativ de creştere a plăţilor cu cardul în toate ţările din UE, în special în cele din Europa Centrală şi de Sud-Est.
  • Parkour dating
  • Alphabet dating e idei
  • BCE Raport anual
  • Completarea automată a datelor în celulele foii de lucru - Excel

Câștigurile din reevaluarea deținerilor de active financiare și a patrimoniului imobiliar au contribuit la creșterea avuției gospodăriilor populației, care la rândul său a susținut dinamizarea consumului privat. Randamentele obligațiunilor guvernamentale din zona euro s-au diminuat considerabil în anulîn pofida redresării amorsate în luna septembrie Randamentele obligațiunilor guvernamentale din zona euro s-au diminuat considerabil în anulcele datează graficul zonei de date termen lung atingând valori negative pe perioada verii.

Scăderea a reflectat preocupările în creștere cu privire la amploarea și durata temperării activității economice din zona euro și la impactul acesteia asupra evoluției inflației.

Măsurile acomodative de politică monetară în Statele Unite, creșterea aversiunii la risc pe plan internațional în datează graficul zonei de date tensiunilor comerciale dintre SUA și China și al Brexit, precum și sporirea anticipațiilor pe piețele financiare privind relaxarea în continuare a politicii monetare a BCE au avut, de asemenea, un aport la diminuarea ratelor dobânzilor fără risc în zona euro.

După anunțul din luna septembrie referitor la setul de măsuri vizând relaxarea politicii monetare a BCE, publicarea unor date macroeconomice pentru zona euro întrucâtva mai favorabile și relativa stabilizare a aversiunii la risc la nivel global au contribuit la o redresare treptată a randamentelor obligațiunilor guvernamentale din zona euro. Spread-ul între randamentul obligațiunilor guvernamentale cu scadența la zece ani emise în zona euro și cel al Bund-urilor germane cu scadența similară s-a diminuat, într-o măsură semnificativă în unele țări, pe fondul atenuării incertitudinilor asociate politicii fiscale.

Graficul 12 Randamentele obligațiunilor suverane cu scadența la 10 ani în zona euro, SUA și Germania procente p. Notă: Datele pentru zona euro se referă la randamentul obligațiunilor suverane cu scadența la zece ani, calculat ca medie ponderată cu PIB al țărilor emitente.

Ratele mai scăzute de actualizare au acționat ca principal determinant al evoluțiilor înregistrate de cotațiile acțiunilor, în timp ce așteptările privind câștigurile s-au menținut modeste, iar variațiile primelor de risc — legate îndeosebi de dinamica evoluțiilor aferente disputei comerciale dintre SUA și China și negocierilor vizând Brexit — au avut un impact negativ asupra acțiunilor. Împrumuturile bancare și emisiunea de titluri de natura datoriei pe segmentul companiilor nefinanciare au avut un caracter solid Fluxurile de finanțare din surse externe pe segmentul companiilor nefinanciare s-au stabilizat în linii mari în anulpe un palier sensibil inferior celui mai recent vârf din anul Graficul În același timp însă, dinamica împrumuturilor de la bănci și emisiunea de titluri de natura datoriei și-au păstrat caracterul solid, susținute de condițiile favorabile de finanțare, iar emisiunea netă de acțiuni necotate s-a situat la un nivel robust, pe fondul majorării numărului de fuziuni și achiziții.

Pe de altă parte, s-au consemnat o temperare din perspectiva celorlalte surse de finanțare inclusiv creditele intragrup și creditele comerciale și un declin al emisiunii nete de acțiuni cotate evoluție care a reflectat costul ridicat al finanțării prin emisiune de acțiuni comparativ cu alte surse de datează graficul zonei de date.

Între timp, situația economică și măsurile de politică monetară adoptate de BCE au evoluat în mod substanțial.

Ratele dobânzilor active practicate de bănci au continuat să se reducă, în linii mari în concordanță cu evoluția ratelor dobânzilor pe piață, atingând noi minime istorice pe parcursul perioadei analizate. Măsurile suplimentare de relaxare a politicii monetare a BCE pe parcursul anului s-au transmis la nivelul condițiilor de finanțare, care au devenit mai favorabile.

Aceasta s-a datorat parțial faptului că unele dintre măsurile introduse în anul — precum cea de-a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung OTRTL III și sistemul pe două niveluri pentru remunerarea rezervelor — au vizat susținerea capacității de intermediere a sectorului bancar a se vedea Secțiunea 2.

datează graficul zonei de date

Totodată, sistemul bancar a înregistrat noi progrese în procesul de redresare bilanțieră, din perspectiva creșterii nivelului de capitalizare și a îmbunătățirii calității activelor. Împrumuturile acordate de IFM instituții financiare monetare și cele acordate de sectorul non-IFM sunt ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare.

Include creditele intragrup și creditele comerciale.

Cele mai recente date se referă la trimestrul III Avuția gospodăriilor populației a fost susținută de câștigurile din reevaluarea deținerilor de active financiare și a patrimoniului imobiliar Avuția netă a gospodăriilor populației s-a majorat sensibil în primele trei trimestre dinsprijinind astfel consumul privat.

În pofida unei pierderi de ritm pe piețele imobiliare rezidențiale, avuția netă a fost susținută de creșterea în continuare a prețurilor locuințelor, care a generat câștiguri semnificative din reevaluarea patrimoniului imobiliar al gospodăriilor populației. În plus, gospodăriile populației au înregistrat câștiguri notabile și din reevaluarea deținerilor de active financiare.

datează graficul zonei de date

Totodată, majorarea prețurilor locuințelor și condițiile favorabile de finanțare au contribuit la persistența trendului gradual ascendent al dinamicii anuale a creditelor bancare acordate populației pentru achiziționarea de locuințe. Gradul de îndatorare brută a acestui sector — măsurat ca pondere în venitul disponibil brut nominal al populației — a fost în continuare sensibil superior mediei din perioada anterioară crizei. Dinamica activității de creditare și-a păstrat rolul de determinant major al expansiunii masei monetare a se vedea segmentele de culoare albastră ale coloanelor din Graficul Pe de altă parte, fluxurile monetare externe și-au sporit aportul la dinamica M3 a se vedea segmentele de culoare galbenă ale coloanelor din Graficul Datează graficul zonei de date, ritmul anual de creștere a M3 s-a redresat în anul Graficul În timp ce sistarea achizițiilor nete din cadrul programului de achiziționare de active la finele anului a acționat ca factor inhibitor al creșterii M3 a se vedea segmentele de culoare roșie ale coloanelor din Graficul 16reluarea acestora în luna noiembrie a exercitat doar o influență restrânsă asupra dinamicii masei monetare în anul Notă: Datele referitoare la credite sunt ajustate cu volumul vânzărilor de credite, al operațiunilor de securitizare și cu datele aferente gestionării centralizate fictive a fondurilor notional cash pooling.

Cele mai recente date se referă la luna decembrie Graficul 16 M3 și contrapartidele acesteia variații procentuale anuale; contribuții exprimate în puncte procentuale; date ajustate sezonier și cu efecte de calendar Sursa: BCE. Astfel, poziția cuprinde și achizițiile Eurosistemului, în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ, de titluri de natura datoriei emise de sectorul non-IFM.

Expansiunea M3 a reflectat în cea mai mare parte deținerile sporite de depozite overnight Datează graficul zonei de date perspectiva instrumentelor, depozitele overnight au acționat în continuare ca principal determinant al expansiunii M3, pe fondul costului redus de oportunitate aferent deținerii de depozite cu un grad ridicat de lichiditate într-un context caracterizat de rate foarte scăzute ale dobânzilor și o curbă plată a randamentelor.

De asemenea, numărul de plăţi cu cardul pe cap de locuitor continuă să crească în absolut fiecare ţară din UE. Raportul arată, de asemenea, că utilizarea cardurilor în UE se situează încă sub potenţial, în pofida eficienţei, siguranţei şi fiabilităţii acesteia, precum şi că o serie de factori relevă un potenţial de creştere semnificativ.

Numărul de plăţi cu cardul pe cap de locuitor pe an indică discrepanţe majore: suedezul obişnuit efectuează de plăţi cu cardul pe an, în timp ce bulgarii, românii şi grecii, mai puţin de 10 Graficul 2.

În general, utilizarea plăţilor cu cardul în majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Sud-Est este extrem de redusă, indicând un potenţial de creştere semnificativ. Foarte curând, operaţiunile de transfer credit şi debitare directă vor urma aceleaşi proceduri peste tot în Europa. Acum este momentul armonizării şi integrării într-o măsură şi mai mare a plăţilor cu cardul. Promovarea utilizării unor servicii eficiente de plăţi de mică valoare reprezintă unul dintre principalele obiective ale BCE şi ale băncilor centrale naţionale din Eurosistem şi poate avea beneficii economice concrete.

Obiectivele Eurosistemului privind SEPA pentru carduri SEPA pentru carduri vizează armonizarea principiilor, a practicilor şi normelor comerciale, precum şi a standardelor tehnice referitoare la plăţile cu cardul.